Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tham quan Dinh Độc Lập