Tin tức - Sự kiện    Tin tức - Sự kiện    Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tham quan Dinh Độc Lập (1)