Dinh Độc Lập từ sau 30/4/1975 đến nay

Hình ảnh - Tư liệu    Tư liệu    Dinh Độc Lập từ sau 30/4/1975 đến nay

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương lập đề án, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử DInh Độc LậpQuyết định về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt