Dinh Độc Lập trước 30/4/1975

Hình ảnh - Tư liệu    Hình ảnh    Dinh Độc Lập trước 30/4/1975

Lễ khánh thành Dinh Độc Lập ngày 31/10/1966Lễ cắt băng khánh thành Dinh Độc Lập 31/10/1966